10 nejvýznamnějších památek křesťanského Říma: oživlé legendy, poučná poselství a antické překvapení

Petra Římská Petra Římská, Expert Radynacestu.cz Vydáno 9. 4. 2017 • Přečteno 15322x

Řím je neodmyslitelně spjat s křesťanstvím. Památek, které jsou věnovány světcům, je tady nepřeberné množství. Které neminout?

Vyberte si z našich 24 zájezdů do ŘímaZobrazit zájezdy

Důkladně si prohlédnout Řím? To zvídavý cestovatel nezvládne ani za měsíc. Pro ty z vás, kteří holdují jeho křesťanské historii a pamětihodnostem, proto máme výběr deseti nejdůležitějších náboženských památek spojených s církví Ježíše Krista. Řím nabízí mnoho odkazů na významné světce a mučedníky, z nichž každý má svůj příběh, tak proč se na chvíli nezastavit alespoň u nejzajímavějších z nich? 

Poté, co byl Ježíš Kristus ukřižován, rozutekli se jeho učedníci do všech koutů tehdy známého světa, aby tam šířili novou víru. Do Říma se tak dostali dva z jeho apoštolů – Petr a Pavel. Díky jejich učení tady vzkvétaly první křesťanské komunity i přes nepřátelství a pronásledování římských císařů.

Až v roce 313 vydal císař Konstantin tzv. „Milánský edikt“, kterým uznal křesťanství za právoplatné náboženství, jež je možno uctívat. Založil také první křesťanskou svatyni na světě nad domnělým hrobem svatého Petra. Tím zajistil hlavnímu městu Itálie navždy pozici světového centra katolické víry.

1. Vatikánská bazilika: papežovo poselství lidu

Na první místo musíme jednoznačně postavit chrám sv. Petra na Vatikánském náměstí. První bazilika zde stála již ve 4. století za vlády císaře Konstantina. Její dnešní podoba pochází ze století patnáctého a byla navržena slavným architektem Donatem Bramantem.

Chrám dlouho býval největším křesťanským svatostánkem na světě, s postupem doby jej však upozadily jiné monstrózní stavby (mimo jiné na území Afriky), a tak je svou rozlohou dnes až na čtvrtém místě pomyslné tabulky. Budova vznikla nad místem, kde byl kolem roku 70 ukřižován svatý Petr – první papež křesťanské církve. Jeho ostatky spočívají v srdci baziliky dodnes.

Chrám zažil také mnohé korunovace světských panovníků, z nichž nesmíme opomenout zmínit prvního franského krále Karla Velikého nebo středověkého českého krále a římského císaře Karla IV. Dnes je chrám místem posledního odpočinku mnoha papežů, z nichž ti nejvýznamnější mají své místo přímo uvnitř baziliky, případně v kryptě pod ní.

Krom některých historických období, která nebyla Římu příliš nakloněna, byl Vatikán vždy sídlem papežů. Odtud pocházely nejvýznamnější myšlenky, nařízení a výzvy celému křesťanskému světu. Také dnes přilehlé paláce obývá současná hlava křesťanské církve, papež František, a pravidelně odtud vysílá svá poselství „městu a světu“.

2. Lateránská bazilika: matka všech kostelů

Lateránská bazilikaLateránská bazilika

Předtím, než si papež vybral za svou oficiální rezidenci Vatikán, byla jeho sídelním chrámem právě bazilika San Giovanni v Lateránu. I na tomto místě byl první chrám vybudován už ve 4. století, v době uznání křesťanství. Dnes je chrám svatého Jana uznáván jako jeden ze čtyř hlavních římských patriarchálních kostelů.

Dalšími dvěma, krom baziliky sv. Petra, jsou San Paolo fuori le Mura e San Lorenzo, o kterých si více povíme níže. Každá z těchto papežských bazilik má papežský trůn a Svatou bránu, kterou papež otevírá pouze jednou za čas, při příležitosti tzv. Svatého roku.

V této bazilice je pohřbeno dvanáct středověkých papežů. Trůn římského biskupa v apsidě označuje toto místo nápisem „Matka a hlava všech kostelů města a světa“, tedy jako hodnostně nejvyšší kostel katolické církve.

Čtení: Zájezdy do Říma – srovnání a doporučení

3. Svaté schody: nahoru jen po kolenou

Až se budete pohybovat v této oblasti, nesmíte opomenout navštívit tzv. Svaté schody, jež se nacházejí naproti Lateránské bazilice a má se za to, že to jsou schody z domu Piláta Pontského, po nichž kráčel samotný Ježíš po svém soudu. Do Říma je nechala přivézt matka císaře Konstantina, svatá Helena, jež byla zapálenou křesťankou. V následujícím staletí nad nimi papež Sixtus V. nechal postavit kapli jako svou soukromou modlitebnu.

Schody jsou dnes veřejnosti přístupné, ovšem jediný povolený způsob, jak je vystoupat, je po kolenou, což poutníci z celého světa pravidelně a rádi činí. Na jejich vrcholu je v kapli svatého Vavřince umístěn další historický skvost z raného období křesťanství – malba Krista ze 6. století, jejíž vytvoření se připisuje samotným andělům.

Čtení na podobné témaŘímské památky, které musíte vidět: antická díla, chrámy a fontányPřečíst

4. Bazilika svatého Pavla za hradbami: mučedníkův hrob

Bazilika sv. Pavla za hradbamiBazilika sv. Pavla za hradbami

Další z patriarchálních římských bazilik, bazilika zasvěcená svatému Pavlovi, se nachází vně dřívějších městských hradeb. Současná stavba je pouhou rekonstrukcí původní baziliky ze 4. století, jež byla vystavěna nad místem smrti apoštola Pavla a která byla zcela zničena požárem v 19. století.

Svatý Pavel z Tarsu, ač nepatřil mezi přímé učedníky Krista, byl úspěšným šiřitelem křesťanské víry právě ve starověkém Římě, kde zemřel mučednickou smrtí. Dle legendy mu byla hlava uťata mečem a tam, kam padla, přičemž několikrát poskočila, vytryskly ze země tři prameny. Nad jeho hrobem poté vznikl křesťanský chrám, který jeho ostatky v sarkofágu pod hlavním oltářem ukrývá dodnes.

5. Bazilika svatého Vavřince: svatyně patrona kuchařů

Také poslední ze čtyř bazilik uznaných papežem za hlavní římské kostely se ukrývá za původními hradbami Říma. San Lorenzo, neboli svatý Vavřinec, byl křesťanský mučedník, jehož pouť byla také ukončena v Římě.

Ortel nad ním byl vynesen v dnešním centru Říma v kostele San Lorenzo in Miranda nedaleko hlavní třídy Corso, jeho ostatky však spočinuly na místě jeho pomalé smrti upečením, před východní částí městského opevnění u současného hlavního římského hřbitova Verano, kde byl k jeho poctě vystavěn kostel nesoucí jeho jméno.

Svatý Vavřinec, patron knihovníků a kuchařů, patří mezi hlavní římské patrony. Katolický svět jej má ve velké úctě a slaví jeho svátek každoročně 10. srpna.

6. Bazilika Panny Marie Sněžné: první z prvních

Bazilika Panny Marie SněžnéBazilika Panny Marie Sněžné

Blízko hlavního římského nádraží Termini nalezneme poslední z exteritoriálních bazilik patřících Vatikánskému státu. Jedná se o první křesťanský svatostánek zasvěcený Panně Marii. Byl vystaven na místě, kde došlo v srpnu 358 k zázraku: uprostřed léta napadl sníh a tehdejšímu papeži Liberiovi se ve snu zjevila Matka Boží, jež ho požádala, aby pro ni na tomto místě nechal vystavět kostel.

Každoročně se v tento den slaví velká bohoslužba, přičemž ze stropu se pro připomenutí zázraku letního sněžení snášejí dolů tisíce bílých okvětních lístků jiřinek. Dnešní podoba kostela je výsledkem několika přestaveb  a je směsicí architektonických stylů. Přesto, nebo možná právě proto, se řadí k nejkrásnějším chrámům v Římě.

Čtyřicet masivních ionských sloupů podpírá bohatě zdobený kazetový strop, dlažbu krášlí cosmatské mozaiky. Přístojící románská zvonice je nejvyšší věží v Římě.

7. Kostel Domine quo vadis: volba osudu

Kousek od jižních hradeb Říma, na okraji slavné cesty Via Appia vedoucí z Říma až na jih do Brindis, stojí nenápadný kostel. Právě tady, alespoň podle legendy, potkal svatý Petr při svém útěku z Říma Ježíše, kterému položil slavnou větu: „Domine, quo vadis?“ (Kam kráčíš, pane?) Na Kristovu odpověď, že jde vstříc dalšímu ukřižování, se apoštol Petr zastyděl, přijal svůj osud a vrátil se zpět do města, kde jej čekala jistá mučednická smrt.

V současném prostém interiéru svatostánku je nejpozoruhodnější kus mramorové desky, v němž jsou údajně obtištěna Kristova chodidla.

8. Bazilika svatého kříže v Jeruzalémě: zastávka kajícníků

Bazilika sv. kříže v JeruzaléměBazilika sv. kříže v Jeruzalémě

Bazilika Santa Croce in Gerusalemme je jedním ze sedmi římských kostelů, jež by měli poutníci projít v jednom dni na své kajícné cestě Římem. Byla vystavěna na popud svaté Heleny, která v ní uložila ostatky Kristova kříže, které tato císařovna nalezla a nechala přivézt do Říma.

Její současná podoba je víceméně zdařilou pozdně barokní rekonstrukcí, avšak stále působí velmi starobylým dojmem. Pravděpodobně stojí na místě původního paláce, kde svatá Helena žila. Krom skutečně viditelných zbytků kříže uchovává také neocenitelné renesanční fresky vyobrazující jejich objevení. Schody, které jsou umístěny za těmito freskami, vedou dolů do antických podlaží pravděpodobného Helenina příbytku.

9. Katakomby prvních křesťanů: tady vás bude mrazit

Podzemní pohřebiště prvních krutě pronásledovaných křesťanů jsou umístěny na okrajích Říma. Dnes jsou odkryté a přístupné tři z těchto lokalit. Nejrozsáhlejší z nich jsou zasvěceny svatému Kalixtovi a mají kolem dvaceti kilometrů. Byly založeny ve 2. století a odhaduje se, že je na místě pohřbeno na půl milionu těl. Jsou mezi nimi také ostatky prvních papežů.

Katakomby svaté Domitilly a katakomby svatého Sebastiana ukrývají krom tajemných hrobek také první křesťanská vyobrazení ryb a holubic, které dokládají, že se v těchto místech nejen pohřbívalo, ale v nepřejících dobách také žilo a sloužily se zde bohoslužby.

10. Pantheon: velkolepý dárek papeži

PantheonPantheon

Znalci antického Říma se na tomto místě možná podiví, proč do výčtu nejdůležitějších památek zařazujeme právě nejzachovalejší antickou stavbu na světě. Pantheon tam však po právu patří. Nejenže se jedná o naprostý, dodnes nepochopitelný stavební zázrak, ale jeho zachování do dnešních dnů bylo zásluhou právě křesťanské církve.

Čtení na podobné témaPantheon: monumentální doklad římského stavitelstvíPřečíst

Jako jediný byl tento pohanský antický chrám zachován z rozhodnutí východořímského papeže Fokase, který jej roku 609 věnoval papeži. Ten jej záhy nechal zasvětit Panně Marii a křesťanským mučedníkům. Jejich ostatky sem byly přivezeny z katakomb za městem a pohřbeny pod podlahou chrámu.

Tím jej zachránili před zničením a dovolili nám dodnes obdivovat jeho neuvěřitelnou stavební konstrukci, kterou tvoří kruhový prostor o stejném průměru i výšce – 43 metrů. Je zaklenut půlkruhovou klenbou bez jakéhokoli opěrného systému, v jejímž středu je otvor o průměru 9 metrů. Ten tvoří jediný zdroj světla v tomto impozantním chrámu.

Petra Římská

Petra ŘímskáExpert Radynacestu.cz

Cestování je nejpříjemnější způsob vzdělávání. Udělejte to pro sebe.

Itálie (Řím)

Bude to jen váš Řím

Vyberte si jeden z našich 24 zájezdů do Říma

Zájezdy do Říma

Nejbližší volný zájezd odlétá již 4. dubnaURL stránky: www.radynacestu.cz/magazin/10-nejvyznamnejsich-pamatek-krestanskeho-rima/Doporučujeme z Itálie

Nejnovější z ItálieZískejte pravidelné tipy na skvělá místa

Přidejte se do klubu a získáte exkluzivní přístup ke skrytým perlám v Evropě i ve světě, které vám představí naše největší cestovatelské osobnosti.

Katalog 2024